Product Registration

 

 


FDA Registration
Certificate Of Manufacturing
Certificate Of Product Origin
Certificate Of Free Sale

Power Of Future
ใส่ใจในทุกๆ ขั้นตอนการผลิต โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่รองรับโดย GMP

ขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง :


บริการจดแจ้งขึ้นทะเบียน ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อย่างถุกต้องตามกฎหมาย เพื่อออกหนังสือรับรองการผลิต แหล่งผลิตเครื่องสำอาง และหนังสือรับรอง การขายผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

Powered by MakeWebEasy.com